Kolumni: Asevelvollisuus puolustuksen perustana

Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen runko muodostuu ammattisotilaista, ja Suomen puolustusratkaisu perustuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun reserviin. Puolustusselonteon mukaisesta 280 000 sotilaan vahvuisista sodan ajan joukoista yli 90 prosenttia on asevelvollisuuden kautta tuotettuja reserviläisiä, mikä osaltaan mahdollistaa koko Suomen puolustamisen.

Noin 80 % suomalaisista kannattaa nykyistä, miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusjärjestelmää, jossa mahdollisimman suuri osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen.

Yleinen asevelvollisuus on yhä tehokas ja toimiva tapa ylläpitää sekä rauhan että sodan ajan puolustuskykyä. Määrä ei korvaa, vaan joukkojen taistelukyky ratkaisee myös tulevaisuudessa. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden naisten määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja tänä vuonna hakijoita oli ennätykselliset 1516.

Naisten asepalveluksen suosio kertonee paitsi yhteiskunnallisen asenneilmaston muutoksesta myös sukupuolirajat ylittävästä maanpuolustustahdosta ja varusmieskoulutukseen suunnattavien kehittämistoimenpiteiden tarpeellisuudesta.

Toimivan asevelvollisten koulutusjärjestelmän varmistaminen vaatii myös jatkossa kehittämistä nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Asevelvollisten koulutusta kehitetään Koulutus 2020 -ohjelman puitteissa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Koulutuskokonaisuus käsittää E-T-E-E-mallin mukaisesti yksilöiden ja joukon opetusta (Education), yksilöiden ja joukon tyyppitehtävien kouluttamista (Training), joukkojen operatiivista harjoittamista (Exercise) ja toimintakyvykkyyden sekä koulutuksellisen suorituskyvyn arviointia (Evaluation) käsittävät osa-alueet.

Keskeinen perusta kehittämistyölle on toimintaympäristön ja toimintavalmiuden vaatimusten kasvu. Koulutusta kehitetään joukkokohtaisen suorituskykytarpeen perusteella muistaen varusmiesten henkilökohtaisen osaamisen ja toimintakyvyn sekä pienryhmien tiimityöskentelyn ratkaiseva merkitys.

Edellytykset asevelvollisuusjärjestelmän tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle ja halutun kehityksen aikaansaamiseksi ovat olemassa. Teknologian tarjoamat kehittyneet koulutusympäristöt ja -välineet sekä palaute- ja kehittämismekanismit mahdollistavat aiempaa paremman ja kustannustehokkaamman koulutuksen.

Tavoitteena modernissa koulutuksessa on perinteisen luokkaopetuksen korvaaminen nykyaikaisella, multimediapalveluita hyödyntävällä verkko-opiskelulla. Näin varusmiehille luodaan moderni oppimisympäristö, missä käytössä olevat tilat optimoidaan kustannustehokkaasti. Samalla mahdollistetaan enemmän toistoja yksilö-, ryhmä- ja joukkuetasolla tarkoituksenmukaisessa ja motivoivassa toimintaympäristössä.

Varusmiespalveluksen haku- tai alkuvaiheessa kerätään sähköisesti tietoja muun muassa aikaisemmin hankitusta osaamisesta ja harrastuksista, sillä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet voivat vaikuttaa mielekkään ja tarkoituksenmukaisen palveluspaikan valintaan joukkotuotantovelvoitteet huomioiden. Näin lisätään myös asevelvollisten tietoisuutta varusmiespalveluksen sisällöstä ja mahdollisuudesta vaikuttaa valintoihin.

Yhteiskunnan sitoutuminen asevelvollisuuteen näkyy vahvana maanpuolustustahtona ja motivaationa. Perusta sitoutumiselle ja hyväksynnälle luodaan koko palvelukseen astuvan ikäryhmän mielekkäällä varusmiespalveluksella.

Sitoutumista toimintaan tukevat mielekkäät ja nykyaikaiset oppimis- ja koulutusympäristöt, jotka vahvistavat asevelvollisten autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvaisuuden kokemuksia. Yleinen asevelvollisuus tarjoaa myös kullekin ikäluokalle mahdollisuuden asettua ”samalle viivalle” ikätovereiden kanssa.

Varusmiespalveluksessa yhteiskunnallisella taustalla tai sosiaaliluokalla ei ole merkitystä. Lähtökohdat ja onnistumisen mahdollisuudet ovat kaikilla samanlaiset.

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmämme toimii perusperiaatteiltaan hyvin ja Koulutus 2020 -konseptilla meillä on mahdollisuus varmistaa puolustusratkaisumme perusta myös tuleville vuosille.

Kirjoittaja on eversti ja Ilmasotakoulun johtaja.