Läheissijoitus muissa Pohjoismaissa yleisempää

– Vuonna 2013 Suomessa sijaisperheisiin sijoitetuista lapsista 12 prosenttia oli sijoitettu sukulais- tai läheisperheisiin.

– Vuonna 2012 valmistuneen pohjoismaisen selvityksen mukaan vastaava osuus esimerkiksi Ruotsissa oli 20 prosenttia, Norjassa 22 prosenttia ja Islannissa 30 prosenttia.

– Lastensuojelulaki edellyttää, että ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä sukulaisten tai muiden lapsen läheisten mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.

– Selvitys voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei asian kiireellisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä.

– Läheissijoitusten yleisyys vaihtelee kunnittain, ja osassa niiden määrä on valtakunnallista tasoa korkeampi.

– Suomessa ei tilastoida läheissijoituksina esimerkiksi ilman lastensuojelua lähipiirin kesken tehtyjä sopimuksia.

Lähteet: THL: Lastensuojelutilasto 2013, NOFCA: Slektsfosterhjem i Norden (2012).