Liito-orava työllistää ely-keskuksia liikaa – muutoksia suunnitteilla

Ympäristöministeriö valmistelee luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta. Muutoksella halutaan keventää ely-keskusten työtaakkaa sekä sujuvoittaa hallintoa. Liito-oravan suojelua ei olla poistamassa tai heikentämässä, sillä jyrsijä pysyy EU:n tiukasti suojelemana lajina, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kielletty.

Suomessa esiintyy liito-oravan lisäksi 48 muuta EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittua eläinlajia, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-orava on ainoa laji, jota rajausmenettely koskee, ja sitäkin vain metsätalousalueilla. Rajausmenettelyn piirissä ovat ne lisääntymis- ja levähdyspaikat, joista viranomaisilla on järjestelmissään tieto. Hävittämis- ja heikentämiskielto on kuitenkin voimassa aina ja kaikkialla.

Rajausmenettelyä tarvitaan silloin, kun metsää on tarkoitus hakata. Luonnonsuojelulain mukaan ely-keskus valmistelee ja tekee rajauspäätöksen saatuaan Suomen metsäkeskukselta tiedon metsänkäyttöilmoituksesta, jonka alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsee. Metsäkeskus ilmoittaa liito-oravasta myös maanomistajalle tai maanomistajan edustajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Rajausmenettely on siten sidottu metsänkäyttöilmoitukseen eikä rajauspäätöksiä muutoin tehdä.

Satoja rajauspäätöksiä vuosittain

Metsien käsittelyn yhteydessä tehdyt rajauspäätökset ovat koskeneet vain noin 1–2 prosenttia Suomen liito-oravista. Vuonna 2014 koko Suomessa tehtiin 512 rajauspäätöstä metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Yli puolessa tapauksista ely-keskus ei todennut edelleen käytössä olevaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa eikä hakkuita rajoitettu.

Lakimuutoksen valmistelun aikana kuullaan eri tahoja. Esityksestä tullaan pyytämään lausuntoja. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden aikana.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n mielestä vastuuta lajin säilymisestä ei saa langeta maanomistajan syliin. Liito-oravanaaraita on viimeisimmän, vuodelta 2006 olevan laskennan mukaan 143 000, joten se joutaisi pois tiukimman suojelun listalta.