Oppilaiden oikeusturva muuttaa tuntijakouudistusta

Kaikki perusasteen oppilaat eivät siirrykään yhtä aikaa uuteen tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan syksyllä 2016. Opetusministeriön parhaillaan valmisteleman esityksen mukaan uuteen malliin siirrytään porrastetusti.

Käytännössä uuden mallin mukaisen opiskelun aloittaisivat syksyllä 2016 vain kuudesluokkalaiset ja kaikki kuudetta luokkaa alemmat luokka-asteet.

Tätä ylemmät luokka-asteet suorittavat opetuksensa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan.

Näin kaikilla luokka-asteilla noudatetaan uutta tuntijakoa syksyllä 2019 alkavasta lukukaudesta. Vuoden 2016 kuudesluokkalaiset aloittavat tuolloin viimeisen peruskoululuokkansa.

B1-kielen ryhmiä joudutaan järjestämään tavallista enemmän lukuvuonna 2016-2017.

Ongelmaksi tuntijaon uudistamisessa on tullut erityisesti kielten opetus. Uudistuksessa peruskoulun toinen vieras kieli, B1-kieli, aloitetaan jo kuudennella luokalla. Yläkoulussa annettavasta opetuksesta siirtyy tunteja alakoulun opetussuunnitelmaan.

Myös ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opetuksen tunteja siirtyy yläkoulun opetussuunnitelmasta alakouluun.

Jos uudistus toteutuisi porrastamatta, osa yläkoulun oppilaista saisi peruskoulussa vähemmän kielten opetusta.

Se puolestaan olisi ongelmallista kahdella tavalla: Vähemmän opetusta saaneet oppilaat olisivat olleet eriarvoisessa asemassa jatko-opinnoissaan. Toiseksi peruskoulun päättöarvioinnissa oppilaat eivät olisi käytännössä suorittaneet lain vaatimaa oppimäärää.

Eräissä muissa aineissa, esimerkiksi käsitöissä ja kotitaloudessa, opetus olisi annettu vanhan opetussuunnitelman mukaan, mutta arvosteltu uusilla kriteereillä.