Kaupunginjohtajan erorahaksi liki sata tonnia – Katso koko johtajasopimus tästä

Jos Jyväskylän uusi kaupunginjohtaja Timo Koivisto ajautuu luottamuspulaan, hänelle voidaan maksaa vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava irtisanoutumiskorvaus eli noin 96 000 euroa. Korvausta ei makseta, jos Koivisto ei irtisanoudu vapaaehtoisesti vaan hänet erotetaan. Korvausta ei myöskään makseta, jos Koivisto oma-aloitteisesti irtisanoutuu ennen viran määräajan päättymistä.

Muun muassa näistä asioista sovitaan uuden kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa, joka on ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Kahdeksan vuoden määräaikaiseen kaupunginjohtajan virkaan vappuna astuvalle Koivistolle on laadittu 14-kohtainen johtajasopimus, jonka ovat yhdessä neuvotelleet Koivisto ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Johtajasopimuksessa on määritelty muun muassa palkkaus, asema ja tehtävä, irtisanominen ja erottaminen sekä työn arviointi ja tavoitteiden asettaminen.

Palkaksi johtajasopimukseen on kirjattu Koiviston aiemminkin julki tuoma 12 000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hän saa 920 euroa kuukaudessa autoetua ja 20 euroa puhelinetua. Rahapalkka on kokonaispalkka, joten yli- tai lisätöistä ei makseta eikä tehtävässä noudateta työaikaakaan.

Niin ikään sopimukseen kirjataan, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja käyvät vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelun kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Keskustelussa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista sekä määritellään seuraavan vuoden tavoitteet ja tehtävän painopistealueet. Tavoite- ja tuloskeskustelu on luottamuksellinen.

Johtajasopimus kokonaisuudessaan

1. Osapuolet

(1) Jyväskylän kaupunki, Y-tunnus 0174666-4, PL 193, 40101 Jyväskylä (jäljempänä ”kaupunki”)

(2) Timo Koivisto (sotu), [osoite] (jäljempänä ”kaupunginjohtaja”)

2. Tausta ja tarkoitus

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.11.2014 (KV 10.11.2014/98) valinnut Timo Koiviston kaupunginjohtajaksi 1.5.2015 alkaen. Kaupunginjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ja virka on määräaikainen ja määräajaksi on valtuuston päätöksellä asetettu kahdeksan (8) vuotta päättyen 30.4.2023.

Viran täyttämisen edellytykseksi on määritelty, että virkaan valittavan kanssa solmitaan johtajasopimus, jossa määritellään virkasuhteen ehdot.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaupunginjohtajalla olemassa oleva apulaiskaupunginjohtajan virka tullaan lakkauttamaan, kun kaupunginjohtajan virassa noudatettava koeaika päättyy (koeaika päättyy 30.10.2015).

3. Kaupunginjohtajan asema ja tehtävät

Kaupunginjohtajan virkasuhteeseen sovelletaan kuntalakia ja viranhaltijalakia sekä kunnallista virkaehtosopimusta (KVTES) soveltuvin osin.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin operatiivista toimintaa ja taloutta ja vastaa tehtävistään kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia ja hoitaa kaupungin elinkeinoelämän operatiivisia suhteita.

Kaupunginjohtajan tehtävän painopisteet perustuvat kaupunkistrategiaan ja vuosittain sovittaviin tavoitteisiin.

4. Kaupunginjohtajan ja poliittisten toimijoiden työnjako

Kaupunginjohtaja toimii tehtävässään siten, että hän on tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten ja poliittisten ryhmien käytettävissä.

Vuorovaikutusta toteutetaan ensisijaisesti toimielintyöskentelyssä.

Vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja kaupunginjohtajan välillä toteutetaan ja varmistetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien ja kaupunginjohtajan säännöllisellä kokouskäytännöllä.

5. Palkkaus ja luontaisedut

Kaupunginjohtajan palkka 1.5.2015 alkaen on 12 000 euroa kuukaudessa. Kaupunginjohtajan palkka on kokonaispalkka, johon sisältyy yli- ja lisätyökorvaukset. Tehtävässä ei noudateta työaikaa.

Kaupunginjohtajalla on lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan hyväksymä autoetu (sopimuksen alkaessa 920 euroa/kk) ja matkapuhelinetu (20 euroa/kk) sekä tehtävien hoitamisen kannalta tarvittavat netti ja muut tietoliikenneyhteydet. Luontaisetujen arvo perustuu kulloinkin voimassa oleviin verohallinnon määräyksiin ja ohjeisiin.

Kaupunginjohtajan palkkauksen taso ja kilpailukyky kuntasektorilla arvioidaan vuosittain vuosittaisen tavoite- ja tuloskeskustelun yhteydessä.

6. Vuosiloma

Kaupunginjohtajalla on oikeus vuosilomaan voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kaupunginjohtajan lomakertymä lomamääräytymisvuodelle on sopimuksen voimaantullessa kolmekymmentäkahdeksan (38) päivää.

7. Kaupunginjohtajan työn arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja käyvät vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelun kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Keskustelussa arvioidaan kaupunginjohtajan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista sekä määritellään seuraavan vuoden tavoitteet ja tehtävän painopistealueet.

Kaupunginjohtajan tavoitteista ja painopisteistä informoidaan kaupunginhallitusta.

Tavoite- ja tuloskeskustelu on luottamuksellinen.

8. Luottamustoimet, sivutoimet ja sidonnaisuudet

Kaupunginjohtajalla on velvollisuus pyytää lupaa mahdollisista luottamustoimista, joilla on vaikutusta tehtävien hoitoon.

Kaupunginjohtaja ilmoittaa olemassa olevat olennaiset sidonnaisuutensa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta koskevan prosessin mukaisesti ja sidonnaisuudet ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla.

Sopimuksen allekirjoitushetkellä kaupunginjohtaja toimii seuraavissa luottamustoimissa:

- Jyväskylän Messut Oy puheenjohtajuus

- Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n hallituksen jäsenyys

9. Ammattitaidon ylläpitäminen ja matkat

Kaupunginjohtaja on velvollinen ylläpitämään ammattitaitoaan ja hänellä on oikeus osallistua koulutukseen, jonka kustannuksista vastaa kaupunki.

Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua sellaisille muiden yhteisöjen matkoille, joista voidaan katsoa olevan hyötyä kaupungille tai kaupunkikonsernille. Riippumattomuuden varmistamiseksi edellä mainitun muun yhteisön kuin kaupungin organisoimien kaupunginjohtajan matkojen kustannuksista vastaa aina kaupunki.

10. Kulukorvaukset

Kaupunginjohtajalle maksetaan tehtävien hoitamisesta liittyvät kulukorvaukset virkaehtosopimuksen mukaisesti.

11. Kaupunginjohtajasopimuksen irtisanominen ja kaupunginjohtajan erottaminen tehtävistään

Kaupunginjohtaja voidaan erottaa tehtävästään kuntalain 44 §:n (1.5.2015 voimaan tuleva kuntalaki) mukaisesti tai siirtää toisiin tehtäviin kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Mikäli osapuolet neuvoteltuaan asiasta päätyvät siihen, että on syytä aloittaa kaupunginjohtajan irtisanomismenettely luottamuspulan tai muun viranhoitoa vaikeuttavan perustellun syyn vuoksi, voivat asianosaiset sopia vapaaehtoisesta irtisanomisesta ennen irtisanomismenettelyn käynnistämistä. Mikäli kaupunginjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti, on hänellä oikeus kahdeksan (8) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Kaupunginjohtajan oikeus käyttää vapaaehtoista irtisanoutumista on voimassa kaksi (2) viikkoa siitä, kun asianosaiset ovat todenneet luottamuspulan tai muun virantoimitusta vaikeuttavan perustellun syyn vuoksi aloitetut neuvottelut päättyneeksi. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, mikäli kaupunginjohtaja erotetaan tehtävästään sillä

perusteella, että hän on tehtävissään olennaisesti rikkonut virkavelvollisuutta tai toiminut lain vastaisesti.

12. Irtisanoutuminen ennen viran määräajan päättymistä

Kaupunginjohtajalla on oikeus irtisanoutua tehtävästään ennen viran määräajan päättymistä kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaupunginjohtajan irtisanoutuessa omatoimisesti, ei oikeutta kohdassa 11 mainittuun irtisanoutumiskorvaukseen ole olemassa.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen sisältöön ja tulkintaan liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli neuvottelussa ei päästä osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan sopimuserimielisyys Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

14. Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.2015.

15. Allekirjoitukset

Jyväskylän kaupunki

Riitta Mäkinen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Timo Koivisto

Kaupunginjohtaja

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 1 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .