Tukiin ja etuuksiin leikkauksia vuodenvaihteessa

Moniin tukiin ja etuuksiin on tullut muutoksia vuodenvaihteessa. Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ja työttömyysturvan ehtoja tiukennetaan.

Kansaneläkeindeksiä leikataan 0,85 prosenttia viime vuoden tasosta. Se johtaa leikkauksiin muun muassa vammaisetuuksissa, peruspäivärahassa, työmarkkinatuessa ja lapsikorotuksessa. Rintama- ja veteraanilisät säilyvät ennallaan.

Työttömyysturvan enimmäiskesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos työhistoriaa on enintään 3 vuotta, jää enimmäiskesto 300 päivään. Myös korkeakouluopiskelijoiden opintoraha laskee.

Perustoimeentulotuki siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tuen ehdot ja määrä säilyvät ennallaan ja kunnan sosiaalitoimistoille jää edelleen mahdollisuus myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Lapsilisät eivät ole indeksiin sidottuja, mutta niihin on myös tulossa leikkaus, joka vuodessa on vajaat 10 euroa lasta kohden.

Vuodenvaihteessa Suomessa on käynnistynyt 2 000 henkilön laajuinen perustulokokeilu, jolla halutaan selvittää, voisiko sosiaaliturvaa muuttaa yksinkertaisemmaksi ja paremmin työhön kannustavaksi.