Tutkimus: Iäkkäiden hoitaminen ei kiinnosta hoitajaopiskelijoita

Ikäihmisten aktiivinen osallistuminen sairaanhoitajien koulutukseen voi edistää opiskelijoita suuntautumaan iäkkäiden hoitoon.

Sairaanhoitajaksi opiskelevia ei innosta hoitaa iäkkäitä. Opiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitamiseen työurana oli parhaimmillaankin vain kohtalaista, selviää uudesta väitöstutkimuksesta. Kiinnostusta lisäsi, jos opiskelijalla oli jo työkokemusta hoitotyöstä, hän oli osallistunut iäkkäiden hoitotyön opetukseen tai hän oli opiskellut aiheesta lisää itsenäisesti.

– Tutkimukseni tulokset ovat linjassa kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele ensisijaisena uravalintana, sanoo terveystieteiden maisteri Sanna Koskinen. Hän väittelee aiheesta Turun yliopistossa.

Väitöksen mukaan tilanteelle on kuitenkin tehtävissä jotakin. Ikäihmisten aktiivinen osallistuminen sairaanhoitajien koulutukseen voi edistää opiskelijoiden työurien suuntautumista iäkkäiden hoitoon. Koskinen toteutti kahden ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikon, jossa yli 70-vuotiaat henkilöt osallistuivat tunneille ikääntymisen asiantuntijoina.

– Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta, ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin vertailuryhmän opiskelijoilla, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan opiskelijat pitivät ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle oman oppimisensa kannalta keskeisenä.

– Työuran valinta on monitahoinen prosessi, mutta on lupaavaa, että sitä voidaan opetusvalinnoilla edistää.

Uutta Suomessa

Ikäihmisten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa uutta. Samalla kun opiskelijat oppivat ikäihmisten kokemuksista, ikäihmiset pääsivät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla tulevien terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

– Usein ikäihmisten osallistumisen katsotaan kuuluvan vain sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Ikäihmisillä on kuitenkin paljon annettavaa myös monilla muilla yhteiskunnan alueilla, kuten sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Koskinen huomauttaa, että samalla kun ikäihmisten määrä kasvaa, myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.

– Pelkkä koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei takaa sairaanhoitajien riittävää määrää iäkkäiden hoidossa. On myös pyrittävä varmistamaan, että alalle hakeutuu iäkkäiden hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia.