JAMK mukana lamantorjuntatalkoissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta on kuluneiden vuosien aikana vahvistunut määrätietoisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena. Olemme pitäneet asemamme Suomen parhaana ammattikorkeakouluna opetusministeriön kaikkien tulosmittareiden keskiarvolla laskien. Monialainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu on säilyttänyt hyvän vetovoimaisuutensa opiskelijoiden rekrytoinnissa ja sijoituimme viime keväänä vetovoimatilastossa valtakunnallisesti neljännelle sijalle.

Ammattikorkeakoulumme toiminnan työelämälähtöisyys on vuosi vuodelta vahvistunut merkittävästi sekä koulutustehtävän että tutkimus- ja kehittämistyön alueella. Jyväskylän yliopistossa viime keväänä toteutetun laajan yrityskyselyn tulosten mukaan keskisuomalaiset yritykset pitivät Jyväskylän ammattikorkeakoulua sekä merkittävimpänä että halutuimpana alueellisena kehittämiskumppanina.

Työelämän tarpeista lähtevä soveltava tutkimus- ja kehittämistyö ja siihen olennaisesti liittyvä aluekehitystoiminta määriteltiin ammattikorkeakoulujen perustehtäväksi vuonna 2003 säädetyssä ammattikorkeakoululaissa ja -asetuksessa. Myöhemmin tähän tehtävään on vielä lisätty osallistuminen alueelliseen innovaatiotoimintaan, joten nykyisin virallisesti käytettävä termi on t&k&i -toiminta.

AMMATTIKORKEAKOULUN hallituksen vahvistaman t&k&i -toiminnan strategian mukaisesti pyrimme saavuttamaan vähintään 10 miljoonan euron suuruisen kehittämishankevolyymin vuoden 2012 loppuun mennessä. Erityisenä tavoitteena on vähentää t&k&i -toiminnan riippuvuutta ESR -rahoituksesta ja lisätä yhdessä yritysten kanssa toteutettavia TEKES -rahoitteisia hankkeita sekä suoraan Brysselistä haettavaa EU-rahoitusta sekä kasvattaa yksittäisten kehittämishankkeiden kokoa. Keskeisimmäksi toiminnalliseksi haasteeksi on kuitenkin osoittautunut riittävän tutkimus- ja kehitystoiminnan perusrahoituksen puute, mikä on heikentänyt hanketoiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja aiheuttanut hankesyklien vaihteluista johtuvia katkoja. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta tulisikin kehittää opetusministeriön esittämällä tavalla ja perusrahoitukseen tulisi lisätä valtion tiede- ja innovaationeuvoston suosittama 15 miljoonan euron vuotuinen lisäpanostus, joka voitaisiin toteuttaa tarvittaessa myös nykyistä koulutuksen rahoituskehystä uudelleen kohdentamalla, kun nuorisoikäluokat lähtevät pienenemään.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden kasvu edellyttää myös sitä, että ammattikorkeakoulun opetus ja t&k&i -työ yhdistyvät aikaisempaa tiiviimmin keskenään, eivätkä ammattikorkeakoulun tärkeät perustehtävät eriydy liikaa toisistaan. Ammattikorkeakoululain ja asetuksen mukaisesti työelämän tarpeista lähtevä soveltava tutkimus ja siihen liittyvä aluekehitystyö kuuluvat jokaisen ammattikorkeakoulun opettajan tehtäviin ja työsuunnitelmiin. Haluamme kehittää ammattikorkeakoulumme vetovoimaisuutta hyvänä työnantajana tarjoamalla monipuolisia opetus- ja asiantuntijatehtäviä työelämästä opetustehtäviin siirtyville. Tässä olemme onnistuneet tähän saakka erinomaisesti ja ammattikorkeakoulun asiantuntijatehtävät ovat herättäneet merkittävää kiinnostusta ja olemme rekrytoineet uutta henkilöstöä runsaasti erityisesti yrityksistä. Aktiivista uuden opetus- ja t&k&i -toiminnan henkilöstön rekrytointia on tarkoitus jatkaa uuden lukuvuoden aikana.

JYVÄSKYLÄN ammattikorkeakoulu on kuluneen vuoden aikana osallistunut aktiivisesti työelämän osaamisen uudistamiseen ja elvyttämiseen osana ns. lamantorjuntatalkoita, jotta alueemme yritykset ja työelämän organisaatiot voisivat paremmin selviytyä taantumasta ja lähteä uuteen nousukauteen entistä vahvemmalla osaamispotentiaalilla. Olemme vahvistaneet ja suunnanneet aikuiskoulutustamme yhdessä alueen muiden koulutusorganisaatioiden kanssa yritysten tarpeiden mukaisiin elvyttäviin kohteisiin ja hankkeisiin. Tämä on edellyttänyt myös uusien räätälöityjen koulutusten aktiivista suunnittelua. Tulevan syksyn aikana käynnistämme osana alueellista elvytyspakettia uuden oppisopimustyyppisen koulutuksen, jossa kohderyhmänä on taantumasta kärsivien teollisuusyritysten toimihenkilöiden vienti- ja osto-osaamisen vahvistaminen. Koulutushanke on tarkoitus toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen merkittävimpien yritysten kanssa.

Tulevan lukuvuoden tärkeimpiä tehtäviä on ammattikorkeakoulun uuden kokonaisstrategian laadinta, jossa tarkastellaan korkeakoulumme toiminnan painopistealueita, profiilia sekä strategisia kumppanuuksia.

Uuden strategian avulla pyrimme aktiivisesti etsimään niitä vahvuuksia ja kilpailuetuja, joilla ammattikorkeakoulumme menestyy tulevalla vuosikymmenellä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Itse strategiatyö toteutetaan syksyn 2009 aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa ammattikorkeakoulun henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän sidosryhmien kanssa.

Koulumme haluaa uuden visionsa mukaisesti olla Suomen paras ammattikorkeakoulu ja merkittävä eurooppalainen osaajayhteisö, jolla on vahvaa näyttöä kansainvälisyydestä, koulutuksen laadusta sekä tuloksellisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Koulutus- ja t&k&i -tehtävässään JAMK asemoituu toimialueensa yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden uuden tiedon ja osaavan työvoiman tuottajaksi ja kehittäjäksi sekä uuden korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden vahvistajaksi.

Ammattikorkeakoulumme on valinnut toiminnallisiksi painoalueikseen Bioenergiaosaamisen, terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävän osaamisen, uudistuvan teknologian kehittämisen, yrittäjyys-, liiketoiminta- ja kansainvälisyysosaamisen sekä ammatillisen koulutuksen kehittämisen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää uuden lukuvuoden taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvempana kuin koskaan. Edellytykset tulokselliselle toiminnalle ja merkittävälle aluekehitystyölle ovat hyvät.

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori. Teksti on lyhennelmä JAMKin avajaisissa pidetystä puheesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.