Valtatien järjestelyt Korpilahdella

Jyväskylän kaupunki laatii osayleiskaavaa Korpilahden taajaman pohjoispuolella Raspio - Iloniemi -alueelle. Kaavatyön yhteydessä erityisesti Pukkalan alueen asukkaat ovat tuoneet esiin tyytymättömyytensä alueen liikenneratkaisuihin (mm. yleisönosastokirjoitus Ksml 30.12.-11).

Kaavoitustyön yhteydessä kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat yhteistyössä selvittäneet alueen tieverkon kehittämismahdollisuuksia. Selvitystyön tavoitteena on löytää ratkaisu, joka turvaa niin alueen ohittavan liikenteen kuin alueella jo olevan ja sinne suunnitteilla olevan maankäytön synnyttämän liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden. Valtatien 9 osalta tämä tarkoittaa riittävän korkealuokkaisten tie- ja liittymäratkaisuiden toteuttamismahdollisuuksien varmistamista varaamalla näille riittävät alueet.

Osayleiskaavan tarkasteluaikajänteellä tulee valtatiellä 9 päästä eroon tasoliittymistä ja korvata ne korkealuokkaisilla eritasoliittymillä ja tarvittavalla rinnakkaistieverkolla. Huomioiden eritasoliittymien tilantarve, muu tekninen toteutettavuus ja kustannukset, on Korpilahden kohdan tieverkon kehittämisessä pyritty löytämään kahteen valtatien 9 eritasoliittymään perustuva ratkaisu.

Tämä tarkoittaisi uuden eritasoliittymän rakentamista valtatien 9 ja Kärkisiin johtavan Vespuolentien (maantie 610) liittymään nykyisen eteläisen eritasoliittymän lisäksi. Tässä ratkaisussa nykyinen pohjoinen nelihaaraliittymä muutettaisiin valtatien ja sitä risteävän Petäjävedentien risteymäksi, jolloin liittyminen ja erkaneminen valtatieltä ei olisi enää jatkossa mahdollista. Yhteys Petäjävedentien suunnasta Korpilahden keskustaan säilyisi.

Osayleiskaavaan liittyvän vuoropuhelun yhteydessä saadun palautteen pohjalta on aloitettu uudelleen eritasoliittymän toteuttamismahdollisuuksien tutkiminen pohjoisen liittymän kohdalle. Alustavan selvityksen perusteella näyttää siltä, että kyseiseen kohtaan on löydettävissä eritasoliittymäratkaisu. On mahdollista, että liittymä tulisi olemaan niin sanottu suuntaisliittymä, jossa olisi rampit ainoastaan Jyväskylän suuntaan. Tämäkin ratkaisu edellyttänee nykyisen tiealueen laajentamista ympäröiville kiinteistöille.

Kaava-alueen rajauksesta johtuen itse kaavatyö ei ota kantaa valtatien 9 Korpilahden pohjoiseen liittymään. Kaavatyön aikataulussa ei ole mahdollista laatia lainvoimaista suunnitelmaa pohjoisen liittymän muuttamisesta eritasoliittymäksi. ELY-keskus jatkaa suunnittelua tavoitteena tehdä tarvittavat aluevaraukset alueen myöhemmin laadittaviin kaavoihin. Pohjoisen liittymäalueen nykyinen asemakaava on vuodelta 1983 eikä enää mahdollista eritasoristeyksen toteuttamista. Tämän asemakaavan muuttaminen on tärkeää.

JUKKA LEHTINEN suunnittelupäällikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.