Sananvapaus on myös eri mieltä olevilla

Yhteiskunnassa on syytä käydä keskustelua kansalaisten tärkeinä pitämistä asioista.

Kannatamme vahvasti Suomen perustuslaissa määriteltyä sananvapautta, joka takaa kaikille kansalaisille oikeuden esittää mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämästä (perustuslaki 2 luku 12§).

Professori Tapio Puolimatka on käyttänyt tätä perusoikeutta mielipidekirjoituksessaan Oikea Media -nettijulkaisussa.

Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Esiintyessään professorina, siis tieteellisenä asiantuntijana, professorin tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tätä vaatii myös Suomen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus.

Tieteellisiä argumentteja esittäessään professorin tulisi esittää sekä omaa käsitystä puoltavia että siihen kriittisesti suhtautuvia näkökantoja.

Tätä professori Puolimatka ei selvästikään ole tehnyt, sillä hän on tukeutunut vain omaa näkökulmaansa edustaviin kirjoituksiin. Niihin kuuluu lisäksi useita mielipidekirjoituksia, jotka eivät siis ole tieteellisiä tutkimuksia. Tähän asiaan on muun muassa filosofi Panu Raatikainen kiinnittänyt huomiota.

Puolimatka käyttää myös omasta kannastaan eriäviä näkökohtia esittäneistä asiantuntijoista vähätteleviä ilmauksia kuten ”jotkut tutkijat”. Tämä ei ole hyvän tieteellisen tavan mukainen viittauskäytäntö.

Ongelman ytimessä on kolme asiaa. Ensiksikin professori Puolimatka käyttää arvovaltaansa professorina, vaikka kyseessä on mielipidekirjoitus eikä hyvää tieteellistä käytäntöä edustava kirjoitus, jossa esitettäisiin tieteellisesti perusteltuja ja kestäviä käsityksiä.

Toinen ongelma on se, että professori Puolimatka esittää hyvin vahvan väitteen siitä, että käynnissä olisi kampanja pedofilian laillistamiseksi. Ollakseen tieteellisesti uskottava, tulisi väitettä tukea luotettavilla empiirisen tutkimuksen havainnoilla. Muussa tapauksessa kyseessä on vain henkilön mielipide.

Pahimmassa tapauksessa tällaisen epäilyn esittäminen tieteellisenä johtopäätöksenä vain lietsoo yhteiskunnallista epäluuloa ja saa kansalaiset epäilemään erilaisia salaliittoja. Tämä ei edistä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kolmanneksi Puolimatka vaatii omalle sananvapautta omalle kannalleen, vaikka sama oikeus on myös hänen kanssaan eri mielipiteitä edustavilla.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen reagoi professori Puolimatkan kirjoitukseen todeten yksiselitteisesti, ettei se edusta Jyväskylän yliopiston kantaa, vaikka kirjoittaja on julkaissut kirjoituksensa nimenomaan Jyväskylän yliopiston professorina.

Professoriliiton Jyväskylän osaston johtokunta tukee rehtorin tavoitetta selkeyttää yliopiston linjausta sekä varmistaa kaikkien opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten tasapuolinen ja kunnioittava kohteleminen uskonnosta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

Johtokunta on samalla huolissaan siitä, että professori Puolimatka hämärtää rajaa tieteellisen tutkimuksen ja pelkän mielipidekirjoituksen välillä.

Tämä vie uskottavuutta hyvältä tieteelliseltä tutkimukselta ja tietoon perustuvalta päätöksenteolta.

Jussi Välimaa

puheenjohtaja

Ari Virtanen

sihteeri

Professoriliiton Jyväskylän osaston johtokunta

Lue lisää aiheesta