Alkoholistien läheiset saavat huonosti tukea – vain joka viides koki hyötyneensä avusta

Valtaosa alkoholistien läheisistä kokee, että he eivät saa riittävästi apua tilanteeseensa, kirjoittaa Potilaan Lääkärilehti.

Päihdehoitolaito Kantamon toteuttamassa kyselyssä 75 prosenttia vastaajasta on kohdannut alkoholiin liittyviä ongelmia lähipiirissään. Heistä lähes puolet, 48 prosenttia koki, että alkoholisti tai tämän läheiset ei saa tarpeeksi tukea. Vain 20 pro­senttia ko­ki, et­tä saa­dusta avusta on ol­lut hyö­tyä.

– Tutki­muksen tu­lokset tu­kevat omaa koke­mus­tani päihde­te­ra­peut­tina sii­tä, et­tä em­me suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa osaa riittä­västi aut­taa alko­ho­lion­gel­maista tai hä­nen lähi­piiriään. Alko­ho­lismi kui­tenkin ai­heuttaa Suo­messa valta­vasti se­kä tervey­del­lisiä on­gelmia et­tä hen­kistä kärsi­mystä, sa­noo Kan­tamon joh­tava päihde­te­ra­peutti Mi­ka Ka­nanen tiedot­teessa.

hoi­dossa tu­lisi huo­mioida Ka­nasen mu­kaan pa­remmin myös alko­ho­listin lä­heiset, jot­ka ny­kyään ko­kevat liian usein, et­tei hei­dän hä­täänsä oteta to­sissaan.

Yleisin avun hakemisen este on se, että alkoholisti ei itse myönnä, että hänellä on ongelma. Alkoholiongelmaa myös hävetään, ja siitä on vaikea puhua.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .