Ulkomaalaistaustaisilla ihmisillä kantasuomalaisia suurempi riski sydänsairauksiin: kaksi kansallisuutta nousi esiin tutkimuksessa

Ulko­maa­lais­taus­tai­sella väes­töllä esiintyy Suo­men väes­töä enemmän sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien riski­te­ki­jöitä.

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa terveystieteen maisteri Na­talia Skog­berg sel­vitti Suo­men ve­näläis-, soma­lialais- ja kurdi­taus­taisen väes­tön sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien riski­te­ki­jöitä, ku­ten liha­vuutta, tupa­kointia, tyy­pin 2 diabe­testa, kohon­nutta veren­pai­netta ja rasva-ai­neen­vaih­dunnan häi­riöitä. Riskitekijät vaikuttavat lisäksi muun muassa syöpien ja muistisairauksien esiintyvyyteen.

Eri­tyisen merkit­täviä eroja löy­tyi soma­lialais- ja kurdi­taus­tai­sesta väes­töstä. Heil­lä tyy­pin 2 dia­betes oli ko­ko väes­töä ylei­sempää. Li­säksi li­havuus oli yleistä soma­lialais- ja kurdi­taus­tai­silla nai­silla. Venä­läis­taus­taisten riski­te­kijät olivat mel­ko saman­laisia kuin ko­ko Suo­men väes­töllä.

Skogbergin mukaan ulko­maa­lais­taus­taisen väes­tön sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien riski­te­ki­jöiden seu­ranta tu­lisi integ­roida sel­keämmin osaksi ko­ko väes­tön tervey­den­seu­rantaa, ja erityisesti kurdi- ja somalialaistaustaisten ihmisten lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon tulisi kiinnittää huomiota.

Skog­bergin väitös­tut­kimus toteu­tettiin vuo­sina 2010–2012 Helsin­gissä, Es­poossa, Van­taalla, Tu­russa, Tampe­reella ja Vaa­sassa. Tutkimuksesta uutisoi Potilaan Lääkärilehti.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .